REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH ONLINE

 

Prowadzonych przez firmę Gremabo Bożena Grędysa

 

Firma Gremabo Bożena Grędysa prowadzi zajęcia językowe za pomocą łącza internetowego dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, firm oraz instytucji.

Definicja:

Organizator: Gremabo Bożena Grędysa, zarejestrowana w Rzeszowie 35-118, ul.Solarza 13/18, NIP: 8132995053

Uczeń – osoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez osobę prawną (opiekun prawny, rodzic), która dokonała opłaty za zajęcia na konto organizatora.

Cennik – ustalany indywidualnie na podstawie konkretnego zapytania.

Zakres świadczonych usług:

 1. Organizator prowadzi zajęcia językowe przez internet. Kursy językowe odbywają się wg ustaleń pisemnych, przy czym uczeń określa ilość lekcji w ciągu danego miesiąca.
 2. Szkoła umożliwia lekcję próbną, która może trwać do max. 30 min. W czasie lekcji próbnej lektor poznaje ucznia, określa jego poziom językowy i planuję program zajęć.
 3. Rozpoczęcie zajęć to moment połączenia się lektora z uczniem.
 4. Potwierdzeniem rozpoczęcia zajęć oraz zaakceptowaniem regulaminu jest wpłata na konto.

Płatności:

 1. Kursant uiszcza opłatę za zajęcia językowe na konto bankowe wskazane przez organizatora.
 2.  Kursy językowe są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 28 Ustawa o VAT
 3. Płatność za zajęcia dokonywana jest „z góry”, na podstawie wyliczonej ilości godzin w określonym przez ucznia czasie. Zajęcia odbywają się po wpłynięciu środków na konto. Uczeń opłaca lekcje, które powinny się odbyć w danym miesiącu.

Kursy językowe online:

 1. W przypadku nie zgłoszenia się ucznia na lekcję, lekcja przepada i nie jest możliwy zwrot kosztów lekcji.
 2. W przypadku problemów technicznych po stronie ucznia, które uniemożliwiają przeprowadzenie lekcji, zajęcia uważa się za przeprowadzone.
 3. W przypadku problemów technicznych po stronie lektora, uczeń ma prawo do otrzymania bezpłatnej lekcji.
 4. W przypadku odwołania zajęć po stronie ucznia, uczeń jest zobowiązany do poinformowania lektora o zaistniałej sytuacji nie później niż 24h przed zajęciami. W takim przypadku należy uzgodnić nowy termin zajęć. W przypadku odwołania zajęć później niż 24h zajęcia zostają uznane za przeprowadzone. Odwołanie zajęć należy zgłosić drogą mailową na: info@gremabo.com

Materiały na zajęciach online:

 1. Organizator udostępnia uczniom materiały dydaktyczne bezpłatnie.
 2. Zajęcia odbywają się za pomocą wszelkich dostępnych platform internetowych, wybranych przez lektora.

Zmiana lektora:

 1. Kursant ma prawo do zmiany lektora, o czym powinien poinformować organizatora oraz podać powód swojej decyzji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lektora w trakcie czasu prowadzonych zajęć.

Rezygnacja z kursu:

 1. Uczeń ma prawo do rezygnacji z kursu bez podania przyczyny. Rezygnacja z kursu w czasie trwania opłaconych zajęć jest możliwa i powinna być zgłoszona 7 dni wcześniej. Płatność za niewykorzystane zajęcia zostaną zwrócone na konto podane przez ucznia.

Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych, podanych organizatorowi dobrowolnie w ramach zgłoszenia ucznia na kurs jest Gremabo Bożena Grędysa, NIP 8132995053, 35-118 Rzeszów, Solarza 13/18.
 3. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.